Skip to content

PHP练习生

农工商实习两年半的PHP练习生

修改默认PHP版本(宝塔)

先看下默认的PHP是什么版本

php -v

结果

PHP 7.1.33 (cli) (built: May 13 2020 15:53:38) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

先删除目前的配置

rm -f /usr/bin/php

设置(换成7.2)

ln -sf /www/server/php/72/bin/php /usr/bin/php

前提是已经安装了PHP7.2

Avatar

我存过你的照片,研究过你的星座,看过你的每一条动态,跟朋友炫耀过你,我远比你想像的更喜欢你。